dimarts, 25 d’agost de 2015

Teulades inclinadesTeulades inclinades,
Les teulades inclinades es poden construir de moltes maneres i amb varis tipus de material. La teulada es la part de la casa que ens protegeix de les inclemències del temps.


En el cas de la foto, tenim una teulada que s´ha construït amb una llosa inclinada de formigó armat, on si col·locarà un aïllament tèrmic, a sobre una capa de morter de 5 cm i per acabat final la teula.   

dilluns, 10 d’agost de 2015

Forjat reticular


 De forjats i a varies maneres de construir. Aquest cas tenim el forjat reticular on consta de nervis de formigó armat en forma de quadricula per tan la carrega es reparteix en dos sentits. Els nervis connecten a massissos de formigó on descansaran sobre pilars.

dijous, 9 de juliol de 2015

Solera per silo o sitja


SOLERA PER SIL O SITJA

La solera, es un bloc de formigó armat que fa de base per assentar-hi el sil o sitja.
La solera pot ser de varies formes i dimensions. Com més gran sigui la sitja més elevades seran les dimensions de la solera, tan de profunditat com d'amplada, i més elevat serà el tan per cent del ferro.
PART INTERIOR DE LA SOLERA

Un cop fet l'anell de formigó que fa de solera (base) per la sitja,  es construeix l'interior en forma d'embut per fer més fàcil l'extracció del producte que s'hi ha enmagatzemat. 

dimecres, 13 de maig de 2015

Fusió entre murs de formigó

Quan s'han de fer murs de llargues longituds que no es poden encofrar d'un sol cop, es fan per trams utilitzant talls de fusió.
En els talls de fusió es talla l’encofrat mitjançant un encofrat lateral que permet omplir de formigó de un tram del mur. Un cop el formigó estigui sec, es recupera el material per l’encofrada del següent tram de mur i així successivament.


El factor més important del tall de fusió és conservar sempre la continuïtat del ferro per tenir una correcte unió entre trams de mur.

dilluns, 4 de maig de 2015

Ferro interior mur de formigó


 
EL FERRO DEL MUR DE FORMIGÓ

El ferro que es posa dins d'un mur de formigó té unes característiques. Ha de ser corrugat i amb una resistència específica per a estructures de formigó.

La quantitat i gruix del ferro que es col·loca està relacionada amb l'altura i funció del mur.

dimecres, 1 d’abril de 2015

Murs de formigó

MURS DE FORMIGÓ

Els murs de formigó com bé diu el seu nom són murs fets de formigó i ferro.

Els murs poden ser de diverses longituds, alçades i amplades depenent de l'ús que se'ls vulgui donar. Exemple si és un mur de contenció serà més ample i amb un tant per cent més alt de ferro que si fos un mur de tancament.

dimarts, 24 de març de 2015

Fonaments


El fonament té la funció de suportar i descansa la construcció en el terreny on es construeix. La dimensió d´un fonament va relacionat amb el tipus de construcció i amb el terreny on va assentat.

dissabte, 14 de març de 2015

Preparació de fonaments

Abans de fer els fonaments s'ha de preparar el terreny anivellant la zona on anirà assentat el fonament del mur o pilar de formigó. 
Per anivellar el terreny es fa una base amb formigó de més baixa resistència que la del fonament,
Aquesta base de formigó permetrà la correcta col·locació del ferro de l'interior del fonament.
Impedint el contacte del ferro amb la terra